Betanijos malda

  Viešpatie,

  Nuo pat ryto žvelgiu į tave ir skelbiu, kad Tu esi mano Tėvas
 ir mano Dievas. Meile iš meilės ir iš meilės kiekvienam
iš mūsų atsiduodanti. 
   Leisk mums matyti Tavo mylimo draugo Lozoriaus prisikėlimą 
kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Buti Marijos širdimi ir mylėti 
veiklia meile kaip Morta. 
   Viešpatie, mus pasirinkai skurdžius ir vargingus, ir mūsų „taip“  Tau
 yra brangus. Tad leidžiame Tau naudoti mus, kaip Tau patinka 
dėl kitų išganymo.
   Prašome, kad būtum su mumis, mūsų širdyse, mintyse, žvilgsnyje, 
žodžiuose, darbuose. 
   Karaliauk, Viešpatie, mūsų širdyse ir gyvenimuose. 
   Įkvėpk mūsų troškimus ir pasiryžimus, kad kuo daugiau žmonių Tave
 pažintų ir sugrižtų į Bažnyčią. 
   O Betanijos bendruomenei suteik visas reikalingas malones atlikti
Tavo misijai. Laimink Mūsų brolius, seseris ir šeimas, įkvėpk mūsų 
širdies troškimus, kad Tu visa gali tame, kuris Tavim pasitiki. 

Švc. Mergele Marija,
   Tu esi kiekvieno iš mūsų motina, paslėpk mus po savo apsiaustu nuo 
piktojo. Neleisk mums išbarstyti Tavo sūnaus žodžių, bet visuomet 
mus vesk į Jo širdį. 
  Marija, būk su mumis visuose mūsų patarnavimuose, 
saugok mus ir mūsų artimuosius nuo piktojo kėslų. 
   Marija, Sekminių dieną tu buvai su apaštalais. Išmokyk mus atsiverti 
labiau kasdienybėje  Šventosios Dvasios veikimui. 
Išmokyk mus visose situacijose sakyti 
„Mano siela šlovina Viešpatį“.
Amen.